Restaurant hero image

Asahi Steak House

99 Taylor Ave, Manasquan, NJ 08736