Restaurant hero image

Main Star

429 Park Ave, Scotch Plains, NJ 07076