Restaurant hero image

Khan Karahi Kabob

3915 Washington Blvd, Fremont, CA 94538