Restaurant hero image

Royal Palace Restaurant

4510 Salt Lake Blvd Ste C1, Honolulu, HI 96818